top of page

SI NOSALTRES ENS MOVEM  ANDORRA ES MOU

cristina-cerqueda-dona-secret-febrer-2020.jpg

PRESIDÈNCIA

CRISTINA CERQUEDA

WhatsApp Image 2024-04-27 at 13.14.10 (1).jpeg

TRESORERA

SILVIA BELLO

VICE-PRESIDENTA

ROSA DA SILVA

WhatsApp Image 2024-04-27 at 13.16.16 (1).jpeg

SECRETARIA

MARTA JULIÀ

VOCALS

Marta Gaztelu

Núria Ventura

Ingrid Puig

Piluca Donatiu

Marta Trillo

Imma Toha

ESTATUTS

ESTATUTS DEL “PATRONAT DE DAMES DE NOSTRA SENYORA DE MERITXELL”

 

 

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE, DURADA, PERSONALITAT JURÍDICA

 

 

ARTICLE 1. Denominació

 

Amb la denominació “PATRONAT DE DAMES DE NOSTRA SENYORA DE MERITXELL”, es constitueix una associació sense ànim de lucre. 

 

ARTICLE 2. Domicili social

 

L’Associació té el domicili social al Principat d’Andorra, al Carrer dels Emprius 5, La Margineda, parròquia d’Andorra La Vella.

 

L’Associació pot traslladar la seu social per acord de l’Assemblea General.

 

ARTICLE 3. Objecte social 

 

L’Associació té per objecte el de fomentar i fer tota mena d’obres socials i de caràcter benèfic.

 

L’Associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que siguin accessòries a les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

 

L’Associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament.

 

ARTICLE 4. Durada

 

L’Associació es constitueix per una durada indefinida.

 

ARTICLE 5. Legislació aplicable

 

L’Associació té personalitat i capacitat jurídica pròpies i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000; pel Reglament del Registre d’Associacions, de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de l’1 d’agost del 2001; per aquests Estatuts i pels acords adoptats vàlidament pels seus òrgans. 

 

 

TÍTOL II. DELS SOCIS

 

 

ARTICLE 6. Condicions d’admissió dels socis 

 

1. Tota persona física o jurídica resident al Principat d’Andorra podrà esdevenir soci d’aquesta Associació.

 

2. Les sol·licituds d’admissió s’han d’adreçar al domicili social de l’Associació i són admeses per la Junta Directiva. 

 

3. Els socis es classifiquen en diverses classes:

 

 1. 1.    Socis fundadors: els que han fundat el Patronat.

 2. 2.    Socis col·laboradors: els que paguin la quota anual fixada per l’Assamblea General.

 3. 3.    Socis protectors: els qui, voluntàriament, aportin a l’Associació, també anualment, una quantitat superior a la quota ordinària dels socis col·laboradors.

 

ARTICLE  7. Baixa dels socis

 

Els membres tenen dret a separar-se de l’Associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat. 

 

 

ARTICLE 8. Règim jurídic

 

I. Drets dels socis

 

Els membres de l’Associació tenen dret a: 

 

1. Assistir i a participar a les assemblees generals personalment.

 

2. Votar en els altres òrgans de l’Associació de què formin part.

 

3.  Ser elegibles per als òrgans de govern.

 

4.  Ser informats de les activitats de l’Associació i a prendre-hi part.

 

5. Ser informats del funcionament de l’Associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’Associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals. 

 

6. Separar-se de l’Associació. Si la persona que se separa consta al Registre d’Associacions com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.

 

7. Els socis que hagin fet constar a l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre l’acord i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’Associació, en el termini dels trenta dies següents d’haver-lo aprovat.

 

8. Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

II. Deures dels socis

 

Els membres de l’Associació tenen els deures següents: 

 

1. Ser lleials als objectius i a les finalitats de l’Associació i actuar per assolir-los.

 

2. Contribuir al sosteniment de l’Associació.

 

3. Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

 

 

ARTICLE 9. Règim disciplinari 

 

1. Els incompliments per part dels membres de l’Assemblea General vers els Estatuts i els deures que els imposin, i les actuacions contràries a dret poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus.

 

I. Infraccions

 

Són infraccions lleus:

 

 1. 1.    Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l’Associació.

 

 1. 2.    Que els membres de la Junta Directiva no assisteixin a les reunions sense cap causa justificada.

 

 1. 3.    En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l’Associació o per als associats o que la infracció no hagi estat qualificada de greu o molt greu.

 

 

Són infraccions greus:

 

 1. 1.    No respectar o complir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels òrgans de l’Associació.

 

 1. 2.    Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de l’Associació.

 

 1. 3.    No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària acordada vàlidament per l’òrgan competent en el moment en què es requereixi.

 

 1. 4.    L’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l’Associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada de lleu o molt greu.

 

 

Són infraccions molt greus:

 

 1. 1.    Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon nom de l’Associació.

 

 1. 2.    Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’Associació o qualsevol dels seus membres.

 

 1. 3.    La reincidència en dues infraccions lleus pot comportar que l’òrgan competent qualifiqui de greu el fet infractor.

 

 

II. Sancions

 

1. D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l’Associació per les infraccions comeses són les següents:

 

    a. Per infraccions lleus: avís, amonestació.

 

b. Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’Associació pel termini de sis mesos a un any.

 

c. Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació.

 

2. L’avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la persona per informar-lo dels punts que ha infringit i per demanar-li que corregeixi un comportament no adequat i que no hi reincideixi. 

3. L’aplicació i la duració de la baixa temporal es fixaran d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’Associació i també de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

 

4. La baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació només es pot aplicar en el cas que se l’hagi sancionat prèviament amb un mínim de dues baixes temporals.

 

 

III. Procediment sancionador

 

1. L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits per la mateixa Junta Directiva.

 

2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l’Associació.

 

3. Quan s’incoï un expedient sancionador, s’ha de comunicar mitjançant una carta certificada amb avís de recepció al soci de l’Associació subjecte de l’expedient, per informar-lo de les presumptes infraccions que hagi pogut cometre i de les sancions que comporten.

 

Tanmateix, se li ha de concedir un termini no inferior a 15 dies perquè pugui ser escoltat i perquè proposi les al·legacions que consideri pertinents. 

 

4. El presumpte infractor ha de manifestar les al·legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l’Associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no pot ser inferior a set dies.

 

5. Quan la Junta Directiva rebi les al·legacions, les ha de trametre a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, ha de decidir si arxiva definitivament l’expedient sancionador o si, en cas contrari, les actuacions s’eleven a proposta de resolució o sanció. 

 

6. La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, s’ha de notificar per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l’expedient en el termini màxim d’una setmana.

 

7. La proposta de sanció ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim els aspectes següents:

 

 1. Els fets objecte de l’expedient sancionador.

 2. El tipus d’infracció que comporten els fets esmentats.

 3. El responsable o l’autor de la infracció o de les infraccions.

 4. La sanció que l’òrgan instructor proposa per al responsable o per a l’autor de la infracció o de les infraccions.

 

8. Quan s’hagi establert la proposta de sanció i s’hagi notificat al soci subjecte de l’expedient sancionador, s’ha de convocar l’Assemblea General  que per majoria simple ha de decidir sobre la procedència o la improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.

 

9. La resolució de l’expedient sancionador s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d’una setmana des que l’Assemblea General ha pres l’acord corresponent.

 

10. Sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que se li ha imposat davant de la Junta Directiva de l’Associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador.

 

La interposició del  recurs esmentat  suspèn l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la resolució.

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el  recurs esmentat  davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.

 

11. Després de rebre l’escrit de recurs, la Junta Directiva l’ha de traslladar a l’òrgan d’apel·lació, el qual el componen tres membres de la Junta Directiva que no han format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador.

 

12. L’òrgan d’apel·lació ha de notificar la resolució del recurs a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

 

13. Els terminis computen per dies hàbils. 

 

14. Tots els recursos proposats ho són sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

 

TÍTOL III. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

 

ARTICLE 10. L’Assemblea General

 

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i en formen part tots els associats, sense distinció, amb veu i vot. 

 

 

I. Competències 

 

L’Assemblea General té les funcions següents:

 

1. La modificació dels Estatuts per majoria absoluta de vots dels assistents i representats.

 

2. L’elecció de la Junta Directiva. 

 

3. L’elecció de la Presidenta de l’Associació.

 

4. El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria de dos terceres parts dels assistents i representats. 

 

5. L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o les aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior. 

 

6. La incorporació de l’Associació a una altra associació o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.

 

7. La separació definitiva de l’Associació dels seus membres després de l’expedient disciplinari corresponent. 

 

8. La dissolució de l’Associació.

 

 

II. Sessions

 

L’Assemblea General s’ha de reunir una vegada l’any en sessió ordinària, durant la primera quinzena del mes de Febrer en el domicili social de l’Associació o en qualsevol altre que designi la Junta Directiva, sempre que es trobi a Andorra. Les seves funcions essencials seran: aprovar o impugnar el pressupost anual i les quotes dels socis col·laboradors que li presentarà la Junta Directiva; elegir cada quatre anys la Presidenta de l’Associació i els membres de la Junta Directiva; i debatre i adoptar les directives generals per a la bona marxa de l’Associació, que haurà d’executar la Junta Directiva.

 

Amb caràcter extraordinari es podrà reunir per iniciativa de la Presidenta de l’Associació o a petició d’una quarta part (25%) dels associats, com a mínim. En el cas que la convocatòria sigui a instància dels socis, han d’adreçar la sol·licitud a la Presidenta de l’Associació, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies. Seran funcions reservades a la mateixa: la modificació dels Estatuts (que necessitarà l’aprovació del M.I. Govern del Principat d’Andorra); la dissolució de l’Associació; la resolució de qualsevol assumpte de caràcter urgent que es presenti durant l’exercici anual, no previst per l’Assemblea General Ordinària. Dels seus acords necessitaran, per ser vàlids, com a mínim una majoria de tres quartes parts dels vots presents. 

 

 

III. Quòrum

 

La constitució vàlida de l’Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats la meitat dels socis.

 

Si no s’assoleix aquest quòrum mínim la Presidenta de l’Associació pot convocar una segona convocatòria com a mínim quinze dies després de la primera convocatòria. Si a l’hora fixada no hi ha presents la majoria dels associats, s’aplaçarà l’obertura de l’Assemblea General  durant mitja hora, a partir de la qual podrà reunir-se sigui quin sigui el nombre dels associats presents.

 

 

IV. Convocatòria

 

La Presidenta de l’Associació ha de convocar les Assemblees Generals amb vuit dies d’antelació i per correu ordinari, devent contenir l’Ordre del dia, així com el lloc, data i hora de la seva celebració. 

 

Una desena part dels membres de l’Assemblea General pot demanar a la Presidenta de l’Associació d’incloure noves qüestions a l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de quatre dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d’incloure a l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres.

 

 

V. Acords

 

Els acords de l’Assemblea General es prenen per la majoria dels assistents i dels representats, llevat per a les matèries en què els Estatuts o la legislació ho disposin altrament. 

 

Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit en una acta que ha de firmar la Secretària amb el vistiplau de la Presidenta. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de l’Assemblea General. La Secretària ha de certificar aquestes còpies. 

Els membres de dret de l’Assemblea poden delegar el seu vot en un altre membre de l’Associació que els representi.

 

Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

 

Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti a l’acta. 

 

ARTICLE 11. La Junta Directiva

 

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en un judici. 

 

I. Funcions

 

La Junta Directiva té les funcions següents:

 

1. Designa a la Presidenta. 

 

2. Dirigeix els afers de l’Associació.

 

3. Presentar els comptes, la memòria d’activitats i projectes i el pressupost anual de l’Associació a l’aprovació de l’Assemblea General.

 

4. Exerceix l’administració de l’Associació en tot allò que no depassi l’esfera de les seves atribucions.

 

5. Qualsevol altra funció que als Estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan. 

 

II. Composició i estructura 

 

La Junta Directiva està formada per la Presidenta, la Vice-Presidenta, la Secretària, la Tresorera i un mínim de vuit (8) vocals.

 

 

1. La Presidenta:

 

a) Representa l’Associació.

 

b) Designa a la Vice-Presidenta, a la Secretària i a la Tresorera.

 

c) Convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’Ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

 

d) Convoca l’Assemblea General i en fixa l’Ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

 

e) Totes les que li assignin aquests Estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l’Associació.

 

2. La Vice-Presidenta substituirà a la Presidenta en totes les seves atribucions en cas que, pel motiu que sigui, aquesta es trobi absent.

 

3. La Secretària

 

a) La Secretària, juntament amb la Presidenta, signa el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats de l’Associació i el llibre inventari dels béns.

 

    b) Certifica tota la documentació de l’Associació.

 

c) Aixeca les actes de les reunions.

 

III. Mandat dels membres de la Junta Directiva

 

 1. Procediment de designació dels membres 

 

L’Assemblea General elegeix i cessa lliurement i per sufragi els membres de la Junta Directiva.

 

Per ser elegit s’han de complir cumulativament els següents requisits:

a) La condició de soci de l’Associació.

b) Ser major d’edat.

c) Ser resident al Principat d’Andorra.

 

Per ser elegida Presidenta s’haurà de comptar, a més, amb la nacionalitat andorrana.

 

Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoca i gestiona el procés electoral.

 

El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva s’han de comunicar al Registre d’Associacions perquè s’hi inscriguin.

 

 1. Durada dels càrrecs:

 

Tots els càrrecs de l’Associació tenen una durada de quatre (4) anys.

 

 

IV. Acords

 

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria dels membres presents. El vot de la Presidenta o, en la seva absència, de la Vice-Presidenta és diriment en cas d’empat. Tot pagament haurà de ser autoritzat per la Presidenta o de la Tresorera.

 

Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit en una acta que ha de signar la Secretària amb el vistiplau de la Presidenta. Les actes de les reunions seran inscrites en el Llibre d’Actes. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de la Junta Directiva. La Secretària ha de certificar aquestes còpies.

 

Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, a la mateixa reunió on s’ha adoptat, que el seu vot consti a l’acta.

 

 

V. Convocatòria 

 

La Junta Directiva es reuneix almenys un cop cada mes sempre que la convoqui la Presidenta, o qui la substitueixi, com també a petició d’un terç dels seus membres, en aquest cas la Presidenta haurà de convocar-la en el termini de quinze (15) dies següents a la data de recepció de manera fefaent de la petició.

 

La convocatòria de la Junta Directiva s’ha de fer amb una antelació de vuit (8) dies i ha de fixar l’Ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió. 

 

Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió a l’ordre del dia amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió. 

 

 

VI. Quòrum

 

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència d’un mínim de deu dels seus membres, sempre que hi sigui present la Presidenta o la Vice-Presidenta. La Junta també queda vàlidament constituïda sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió. 

 

En cas que no s’assoleixi el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per elegir una nova Junta Directiva. 

 

 

VI. Responsabilitat

 

Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’Associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i pels perjudicis causats amb dol o negligència. 

 

La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més membres de manera individual i exclusiva. 

 

 

ARTICLE 12. Delegacions locals a cada poble

 

Les delegacions locals de cada poble tindran plena autonomia i autoritat per organitzar-se, ara bé en quant a decisions de caràcter general que encarnin obligacions i drets pel Patronat de Dames de Nostra Senyora de Meritxell serà necessari sempre l’acord i l’aprovació de la Junta Directiva.

 

 

TÍTOL IV.- ALTRES

 

ARTICLE 13. Impugnació d’acords

 

Els socis que hagin fet constar a l’acta de la reunió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva el vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o a aquests Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’Associació, en el termini dels trenta dies següents al dia que s’ha adoptat l’acord.

 

Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

 

L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia se sotmeti a arbitratge.

 

 

ARTICLE 14. Procediment de reforma dels Estatuts

 

La modificació dels Estatuts s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels assistents i dels representats a l’Assemblea General. 

 

 

ARTICLE 15. Règim econòmic i patrimonial

 

Constitueixen els recursos de l’Associació les quotes i, si escau, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l’Assemblea General, i també les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i les rendes dels béns i per les donacions, les subvencions i les aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d’acord amb la normativa vigent.

 

Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als socis.

 

El patrimoni de l’Associació està format per tots els béns i els drets que posseeixi en el moment en què es constitueixi i els que adquireixi en el futur.

 

Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden consultar tots els socis, els ha de diligenciar el Registre d’Associacions i els han de firmar la Presidenta i la Secretària.

 

 

ARTICLE 16. Dissolució de l’Associació

 

L’Associació es dissol:

 

1. Per acord de l’Assemblea General.

 

2. Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, la Presidenta de l’Associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat per certificar, sota la seva responsabilitat, la correspondència amb la realitat.

 

3. Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal.

 

4. Per la impossibilitat de dur a terme la finalitat per a la qual es va constituir.

 

En el cas de l’apartat 4 l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’Associació. En cas que no es convoqui segons el que estableixen aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, la qual ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea General s’ha de pronunciar expressament sobre la qüestió de la dissolució. 

 

 

ARTICLE 17. Liquidació

 

Una vegada s’ha adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial s’han de constituir en liquidadors de l’Associació. 

 

L’administració de l’Associació correspon als liquidadors a partir del moment en què es nomenin. 

 

Amb la finalitat de liquidar l’Associació els liquidadors han de:

 

1. Cobrar els crèdits pendents.

 

2. Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.

 

3. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

 

4. Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, i en cap cas poden autoritzar-ne el repartiment entre els socis ni cedir-lo a persones o entitats amb afany de lucre.

 

5. Sol·licitar al Registre d’Associacions la cancel·lació de l’Associació.

 

6. Dur a terme les operacions de liquidació necessàries per a la dissolució de l’Associació.

 

 

ARTICLE 18. Jurisdicció

 

Totes les qüestions que sorgeixin per la interpretació i aplicació d’aquests Estatuts, en les relacions entre l’Associació i els seus socis, i entre aquestes per la seva condició de tals quedaran sotmeses a dret andorrà i a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.

bottom of page